หน้าแรก

เกษตรกรรมล้ำ หัตกรรมเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนาท้องที่ ศรีตระกูลน่าอยู่

         ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูลเรื่อง  งดการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 

        ตามโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีเข้าพรรษาต้านยาเสพติดตำบลศรีตระกูล  ครั้งที่  24  ประจำปี  2564

        ประกาศรับสมัครเลือกสรรและสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล

       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัด

       ลือกเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

        งบแสดงฐานะทางการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำ  ปีงบประมาณ 2564 

        กิจกรรมมอบถุงยังชีพ สำหรับผู้กักตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ในเขตตำบลศรีตระกูล

        ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล  เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ดับเพลิง)  ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

 

         ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

         ประกาศการขยายประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่1

         ประกาศการขยายประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2

         ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2563

         แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2563

        ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2563

        ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2563

        ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินหรือสิ่งปลุกสร้าง (กรมธนารักษ์) ประจำปีงบประมาณ 2563

       บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินหรือสิ่งปลุกสร้าง (กรมธนารักษ์) ประจำปีงบประมาณ 2563

       กรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายตรงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบีัยความพิการเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิโดยตรง  

       ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563

คำสั่งรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล

คำสั่งรักษาราชการแทนหวหน้าสำนักปลัด

คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

 คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประกาศ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่2) พ.ศ.2555

ประกาศ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560

ประกาศ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2562

ประกาศ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2548

ประกาศ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2548

ประกาศ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2548

ประกาศ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล เรื่อง ตลาด พ.ศ.2548 

 

 


 


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


 

 

Visitors: 14,309