สภาพทั่วไป

  
สภาพทั่วไป  และข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล
 1.   สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล  อำเภอขุขันธ์   จังหวัดศรีสะเกษ
  
 ตำบลศรีตระกูล  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  22.6  ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครอง เป็น  7  หมู่บ้าน ได้แก่
                        หมู่ที่      1          บ้านเคาะ  กำนันตำบลศรีตระกูล  นายสนั่น  เทาศิริ
                        หมู่ที่      2          บ้านสนวนตะวันตก  ผู้ใหญ่บ้าน  นายวีรวัฒน์  เทาศิริ
                        หมู่ที่      3          บ้านสนวนตะวันออก  ผู้ใหญ่บ้าน นายสนอง  โพธิ์กระสังข์
                        หมู่ที่      4          บ้านละเบิก  ผู้ใหญ่บ้าน  นางลัดดา  พิมพร
                        หมู่ที่      5          บ้านตาฮีง  ผู้ใหญ่บ้าน  นายเกตุ  สมรัตน์
                        หมู่ที่      6          บ้านโนน  ผู้ใหญ่บ้าน  นายวาน  หมู่มาก
                        หมู่ที่      7          บ้านหนองทับ  ผู้ใหญ่บ้าน  นายนิพนธ์  จันทรชิต
   * ข้อมูลจากสำนกบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  ณ  วันที่ 30 กันยายน 2557
            จำนวนประชากรทั้งสิ้น  3,480 คน แยกเป็น ประชากรชาย 1,735 คน ประชากรหญิง 1,745 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 154 คน/ตารางกิโลเมตร รายได้เฉลี่ยของประชากร 51,412 บาท/คน/ปี ภาษาพูดใช้ภาษาเขมร ประมาณ  90 %  ภาษาส่วย ประมาณ 10 %
            ตำบลศรีตระกูล อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอขุขันธ์  ประมาณ  20  กิโลเมตร  มีอาณาเขตดังนี้
 ทิศตะวันออก      ติดตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง ตำบลโพธิ์กระสังข์  อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
                        ทิศตะวันตก        ติดตำบลนิคมพัฒนา   อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
                        ทิศเหนือ ติดตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ
                        ทิศใต้                 ติดตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ
1.2   สภาพภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มใช้สำหรับทำนา ที่ดอนสำหรับปลูกพืชไร่และบริเวณที่ตั้งชุมชนและป่าละเมาะเป็นบางส่วน

 หมู่บ้าน

พื้นที่ทำการเกษตร (ไร่)

พื้นที่หมู่บ้าน (ไร่)

บ้านเคาะ    หมู่ที่ 1

บ้านสนวนตะวันตก     หมู่ที่ 2

บ้านสนวนตะวันออก   หมู่ที่ 3

บ้านละเบิก  หมู่ที่ 4

บ้านตาฮีง    หมู่ที่ 5

บ้านโนน    หมู่ที่ 6

บ้านหนองทับ   หมู่ที่ 7

1,600

1,287

1,149

2,696

649

1,762

1,077

1,670

1,317

1,190

2,867

684

1,839

1,307

รวม

10,221

10,874

            1.3   สภาพแหล่งน้ำ มีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ คลองอีสานเขียว เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและใช้ทำการเกษตร แหล่งน้ำสาธารณะที่สร้างขึ้น มีฝาย 1 แห่ง บ่อน้ำตื้น 15 แห่ง บ่อโยก 8 แห่ง ประปา 3 แห่ง นอกนั้นเป็นแหล่งน้ำขนาดเล็กที่เกษตรกรขุดเอง เพื่อใช้ในการเลี้ยงปลาและเพาะปลูกพืช
            1.4   การคมนาคม มีถนนลาดยางสายตาอุด-บ้านเคาะ ผ่านกลางตำบลผ่านหมู่ที่ 1,2,4,6,7, เชื่อมกับตำบลโพธิ์กระสัง ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง และถนนดิน
            1.5   การประกอบอาชีพการเกษตร ด้านพืชส่วนใหญ่ทำนาเป็นหลัก อาชีพรองลงมาได้แก่ ทำสวน เช่น พริก แตงโม  และพืชผักอื่นๆ เป็นรายได้เสริม
            1.6   การปศุสัตว์ ส่วนใหญ่เลี้ยงกระบือและโค เพื่อไว้ใช้แรงงานการเกษตร การเลี้ยงสุกร และการเลี้ยงสัตว์ปีก ซึ่งเกษตรกรจะเลี้ยงแบบธรรมชาติ
            1.7   การประมง เกษตรกรมีการเลี้ยงปลาเป็นบางส่วน ปัจจุบันมีการเลี้ยงปลาแบบยังชีพขยายเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากโครงการเงินกู้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ(มิยาซาวา) และโครงการเกษตรยังชีพ ที่รัฐให้การสนับสนุน 
          1.3.  สภาพทางเศรษฐกิจ
                        1.3.1  อาชีพ
                                    -  อาชีพหลัก       ได้แก่  การทำเกษตร
                                    -  อาชีพรอง        ได้แก่  การค้าขายและรับจ้างทั่วไป
1.3.2  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
-   ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                                   2        แห่ง
-   โรงสี                                                  19        แห่ง
-  ร้านรับซ่อมรถจักรยานยนต์                        4        แห่ง
          1.4  สภาพทางสังคม
1.4.1 การศึกษา
            1)  โรงเรียนประถมศึกษา               3          แห่ง
                                    - จำนวนครูรวม                            28        คน

โรงเรียน

ชาย

หญิง

รวม

ผู้บริหารโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโนนใหม่

5

4

9

นายอำนวย แสวงดี

โรงเรียนละเบิกตาฮีง

4

3

8

นายสาคร  พิมพร

โรงเรียนเคาะสนวนสามัคคี

8

3

11

นายสุริเยศ  ถุงจันทร์

                        - จำนวนนักเรียนรวม                     547     คน

โรงเรียน

ชาย

หญิง

รวม

โรงเรียนบ้านโนนใหม่

87

90

177

โรงเรียนละเบิกตาฮีง

69

49

118

โรงเรียนเคาะสนวนสามัคคี

136

123

259

2)  โรงเรียนมัธยมศึกษา                 1          แห่ง
                                    - จำนวนครูรวม                            23        คน

โรงเรียน

ชาย

หญิง

รวม

ผู้บริหารโรงเรียน

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา

10

13

23

นายคณิตพันธ์ จามรธัญวาท

                                    - จำนวนนักเรียนรวม                     510     คน

โรงเรียน

ชาย

หญิง

รวม

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา

206

282

488

 1.4.2  สถานที่และองค์กรทางศาสนา
-  วัด/สำนักสงฆ์                                       2          แห่ง
1.4.3  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                   1          แห่ง
                                    - มีจำนวนเจ้าหน้าที่                                   4          คน
                                    - ชาย                                                     2          คน
                                    - หญิง                                                    2          คน
                                    - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ  นายประกอบกิจ  ศิลาโชติ
1.4.4  ที่ทำการตำรวจชุมชนตำบล                           1          แห่ง
                        1.4.5  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร                        1          แห่ง
                                    -  คณะกรรมการศูนย์            จำนวน            14       คน
                                    -  ประธานกรรมการศูนย์ฯ  นายสนั่น  เทาศิริ
                        1.4.6  ศูนย์การเรียนชุมชน                                     1          แห่ง
                                    - จำนวนนักเรียน               รวม                    45       คน
                                    - ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน                        1      คน
                        1.4.7  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                                 7        แห่ง
                        1.4.8  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล                 1        แห่ง
                                    -  จำนวนนักเรียน                                                  รวม       59  คน
                                    -  ครูผู้ดูแลเด็ก                                                     จำนวน     2  คน
-  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                             จำนวน     2  คน
                        1.4.9  ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน                                                จำนวน   1    แห่ง
                        1.4.10 ศูนย์กระจายวัคซีนและรับแจ้งการเกิดโรคในสัตว์                      จำนวน  1  แห่ง
            1.5  การบริการพื้นฐาน
1.5.1   การไฟฟ้า
-  จำนวนราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้  จำนวน – ครัวเรือน
                                   
                        1.5.2   การใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  มีจำนวน  4  ครัวเรือน
1.5.3   การโทรคมนาคม
- มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ      จำนวน               7          ตู้
- อินเตอร์เน็ตตำบล           จำนวน               4          เครื่อง
1.5.4   แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
-   ฝาย                           1          แห่ง
-   บ่อน้ำตื้น                    15        แห่ง
-   บ่อโยก                       8          แห่ง
-   ประปา                       4          แห่ง
-  ถังกักเก็บน้ำฝน 3          แห่ง
          1.6  ข้อมูลอื่น ๆ   
            -  มวลชนจัดตั้ง  ได้แก่
            1.6.1   กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า                         1          กลุ่ม
            1.6.2   กลุ่มออมทรัพย์                             7          กลุ่ม                             
            1.6.3   ตำรวจชุมชนตำบล                         1          รุ่น       
            1.6.4   กลุ่มสตรีแม่บ้าน                            7          กลุ่ม
            1.6.5   กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ                                   2          กลุ่ม
            1.6.6   กลุ่มเยาวชน                                 4          กลุ่ม
            1.6.7   กลุ่มท่อเสื่อ                                              1          กลุ่ม
            1.6.8   กลุ่มจักสาน (OTOP)                                  2          กลุ่ม
            1.6.9   สภาวัฒนธรรมตำบล                                  1          แห่ง
            1.6.10  สมาชิก อปพร.            จำนวน       142     คน
            1.6.11  กลุ่มอาชีพเกษตร                         11  กลุ่ม
            1.6.12 กลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชน                        1   กลุ่ม
Visitors: 14,306