วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล

          เกษตรกรรมล้ำ หัตถกรรมเด่น  เน้นคุณธรรม  ก้าวนำการศึกษา  พัฒนาท้องที่  ศรีตระกูลน่าอยู่

พันธกิจ

          1.  จัดให้มีการบำรุงรักษาทางคมนาคมทั้งทางบกทางน้ำ 

          2.  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

          3.  สนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานสุขอนามัยและการป้องกันโรคติดต่อ

          4.  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน

           5.  ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร

          6.  ส่งเสริมและพัฒนาการเมือง  การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  1. เพื่อให้การคมนาคมทั้งทางน้ำและทางบก  สะดวก  รวดเร็ว  สภาพแวดล้อมสะอาดตา  ระบบสาธารณูปโภคครบครัน
  2. เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย  และเสริมทักษะการพัฒนาให้กับเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น
  3. เพื่อให้ประชาชนได้ยึดหลักคำสอนทางศาสนาในการดำรงชีวิต  เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจประกอบคุณงามความดีและใช้งานประเพณี  วัฒนธรรม  เป็นสิ่งสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนสร้างความรักความสามัคคี
  4. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
  5. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพิ่มขึ้น  และมีรายได้เพิ่มขึ้น
  6. เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร  ไปใช้ในการประกอบอาชีพ และเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

     

 

 

 

Visitors: 14,309