หัวหน้าส่วนราชการ


 
 
นางอุดมลักษณ์  บุญเกษ
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
 
 
นายวีระพงษ์  อาจสามารถ
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
 
 
 
นางสาวจิราพรรณ  ถุงจันทร์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
 
 
 
 
 
 
ว่าง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
 
นางอุมาพร  ไพชนม์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักบริหารงานศึกษา ระดับ ต้น
Visitors: 14,308