สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด

นายวีระพงษ์  อาจสามารถ

หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


 

นายอภิชาติ  เจนพิทักษ์คุณ 

นักจัดการงานทั่วไป 


 

นางสุรีรัตน์  ศรีนุยารักษ์

เจ้าพนักงานธุรการ 


  

นายไสล  ดาวเรือง

นักการภารโรง 


 

นายอัครวัฒน์ ไพบูลย์วรเดช

พนักงานขับรถยนต์

 


 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 14,307