ผู้บริหาร

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล

นายปัญญา  ดอกพอง
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล
หมายเลขโทรศัพท์ 081 076 5839

นายสมกิจ  อุตะมะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล

นายคำไพร  ยาตาแสง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล

นางลำดวน  เทาศิริ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล

 
 
 
นางอุดมลักษณ์  บุญเกษ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล
หมายเลขโทรศัพท์ 088 594 1517
Visitors: 14,305