กองคลัง

 

นางสาวจิราพรรณ  ถุงจันทร์

ผู้อำนวยการกองคลัง  (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)


 

นางสาวรัตติกร  เสดา

นักวิชาการเงินและบัญชี 


 

 

ว่าง

เจ้าพนักงานพัสดุ ปก/ชก


  

นางสาวมาริสา  ศิริเทศ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน


 

นางสมพร  บุญตา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


 

นางสาวศิวาพร  สมพิทักษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

Visitors: 14,305