กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางอุมาพร  ไพชนม์

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)


นายสันติ   แสนโคตร

นักวิชการศึกษา  ปฏิบัติการ


 

 

นางปัญญาศิริ   ดอกพวง

เจ้าพนักงานธุรการ 


นางนริศรา  จันทรชิต

ครู ค.ศ.1


นางสิริกานท์  วงศ์พิทักษ์

ครู ค.ศ.1


 

นางสุดารัตน์  เทาศิริ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


 

นางสมฤดี  สมรัตน์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

Visitors: 14,305