ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา

Wink โครงการอบรมซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา อบต.ศรีตระกูล เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558  ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.ศรีตระกูล

Visitors: 14,305