การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วม

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

 

 

 1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วม
 3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว      
 4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง      
 5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2548

 1. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป         
 2. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น      
 3. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา -      

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ0 วัน

 1. ข้อมูลสถิติ

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0      

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0   

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0   

 1. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   22/05/2558 16:47     
 2. ช่องทางการให้บริการ        

 1)

สถานที่ให้บริการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล  หมู่ที่ 7 ต.ศรีตระกูล อ.ขุขันธ์  จ.ศรีสะเกษ    /ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี)

 1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548กำหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯและมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ยื่นคำขอต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนมีผู้ลำเนาอยู่กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นคำขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอำนาจให้ผู้อุปการะมาดำเนินการก็ได้
หลักเกณฑ์
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
       1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว
       2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

       3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่าหรือผู้ที่มีปัญหาซ้ำซ้อนหรือผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน
วิธีการ
       1. ผู้ป่วยเอดส์ยื่นคำขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ณ  ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อุปการะมาดำเนินการก็ได้
       2. ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่คุณสมบัติว่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม่โดยพิจารณาจากความเดือดร้อนเป็นผู้ที่มีปัญหาซ้ำซ้อนหรือเป็นผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐ
    3.กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบต้องไปยื่นความประสงค์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไปเพื่อพิจารณาใหม่

 

 1. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์หรือผู้รับมอบอำนาจยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำร้องขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานประกอบ

45 นาที

สำนักงานปลัด อบต.ศรีตระกูล

(1. ระยะเวลา : 45 นาที (ระบุระยะเวลาจริง)
2. หน่วยงานผู้รับ

ผิดชอบคือเทศบาล.....(ระบุชื่อ)/องค์การบริหารส่วนตำบล....(ระบุชื่อ) / เมืองพัทยา)

2)

การพิจารณา

 

ออกใบนัดหมายตรวจสภาพความเป็นอยู่และคุณสมบัติ

 

15 นาที

สำนักงานปลัด อบต.ศรีตระกูล

(1. ระยะเวลา : 15 นาที (ระบุระยะเวลาที่ให้บริการจริง)
2. หน่วยงานผู้รับผิด

ชอบคือเทศบาล.....(ระบุชื่อ) / องค์การบริหารส่วนตำบล.....(ระบุชื่อ) / เมืองพัทยา)

3)

การพิจารณา

 

ตรวจสภาพความเป็นอยู่และคุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์รับการสงเคราะห์

 

3 วัน

สำนักงานปลัด อบต.ศรีตระกูล

(1. ระยะเวลา : ไม่เกิน 3 วันนับจากได้รับคำขอ (ระบุะยะเวลาที่ให้บริ

การจริง)
2. หน่วยงานรับผิด

ชอบคือเทศบาล.....(ระบุชื่อ)/องค์การบริหารส่วนตำบล.....(ระบุชื่อ)/เมืองพัทยา)

4)

การพิจารณา

 

จัดทำทะเบียนประวัติพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบความเห็นเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา

 

2 วัน

สำนักงานปลัด อบต.ศรีตระกูล

(1. ระยะเวลา : ไม่เกิน 2 วันนับจากการออกตรวจสภาพความเป็นอยู่ (ระบุระยะเวลาที่ให้บริการจริง)

2. หน่วยงานผู้รับ

ผิดชอบคือเทศบาล.....(ระบุชื่อ)/องค์การบริหารส่วนตำบล.....(ระบุชื่อ)/เมืองพัทยา)

 

5)

การพิจารณา

 

พิจารณาอนุมัติ

 

7 วัน

สำนักงานปลัด อบต.ศรีตระกูล

(1. ระยะเวลา : ไม่เกิน 7 วันนับแต่วันที่ยื่นคำขอ (ระบุระยะ

เวลาที่ให้บริการจริง)
2. ผู้รับผิดชอบคือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. กรณีมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการพิจารณาได้แก่สภาพความเป็นอยู่คุณสมบัติหรือข้อจำกัดด้านงบประมาณจะแจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถให้การสงเคราะห์ให้ผู้ขอทราบไม่เกินระยะ

เวลาที่กำหนด)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 13 วัน

 

 1. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 

     ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

 

 1. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา

-

1

1

ชุด

-

2)

ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา

-

1

1

ชุด

-

3)

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)

-

1

1

ชุด

-

4)

หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน)

-

1

0

ฉบับ

-

5)

บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน)

-

1

1

ชุด

-

6)

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารของผู้รับมอบอำนาจ)

-

1

1

ชุด

-

 

15.2) เอกสารอื่นๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

 

 

 1. ค่าธรรมเนียม

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

 

 1. ช่องทางการร้องเรียน

1)

ช่องทางการร้องเรียน  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล  หมายเลขโทรศัพท์ 0-4582-6094
หมายเหตุ-

2)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

 

 

 

 

 1. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

1. แบบคำขอรับการสงเคราะห์   2. หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์ 3. หนังสือมอบอำนาจ

 

 1. หมายเหตุ

           -

 

วันที่พิมพ์

16/07/2558

สถานะ

เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว

จัดทำโดย

รามจินตมาศ

อนุมัติโดย

ชัยพัฒน์ไชยสวัสดิ์

เผยแพร่โดย

AREEYA KONGKANCHANATHIP

 

 

 

 

Visitors: 14,305