รายงานการกำกับติดตามใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  รอบ  6  เดือน

การกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อทราบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานว่าให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่วางไว้หรือไม่ และสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในรูปแบบงบแสดงผลการดำเริรงาน ซึ่งเป็นงบการเงินที่นำเสนอข้อมูลรายรับและรายจ่ายของเทศบาล ใช้เป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการควบคุม กำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่แสดงถึงการมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณในสิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มคค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงการเผยแพร่ให้กับประชาชนได้รับทราบติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใสตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลของทางราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540

Visitors: 14,307