ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร /คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศหลักเกณฑ์การเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า หรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร

- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

- บทความเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

- คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดัชนีรวมศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

- โครงสร้างองค์กร มาตรา 7(1)

- อำนาจหน้าที่ มาตรา 7(2)

- สถานที่ติดต่อ มาตรา 7(3)

กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มาตรา 7(4)

ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 7(5)                  

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

ผลการพิจารณา มาตรา 9(1)

นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9(2)

-  นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล

-  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9(3)

-  แผนการดำเนินงาน

-  ข้อบัญญัติงบประมาณ

-  แผนพัฒนาสามปี

คู่มือ หรือคำสั่ง มาตรา 9(4)

-  คู่มือบริการประชาชน

-  คำสั่ง

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง มาตรา 7 วรรคสอง มาตรา 9(5)

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด หรือร่วมทุน มาตรา 9(6)

-  สัญญาจ้างเหมาะจัดเก็บมูลฝอย

มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย มาตรา 9(7)

-  การดำเนินงานตามข้อสังการนายกรัฐมนตรี

-  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

-  สรุปมติ - ข้อสั่งการที่สำคัญในการประชุม คตช.

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด มาตรา 9 (8)

-  ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

-  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.1)

-  สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

-  แผนอัตรากำลัง 3 ปี

-  แผนจัดหาพัสดุ

-  ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย

-  งบแสดงฐานะทางการเงิน

-  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

-  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง.

-  รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)

เอกสารคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ

Visitors: 14,306