ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563

โครงการข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านโนน หมู่ที่ 6 เส้นหนองรูง 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   *ราคากลาง*   *ประกาศ*

โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองทับ หมู่ที่ 7 จากหนองทับเชื่อมสระน้ำ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   *ราคากลาง*   *ประกาศ*

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสนวนตะวันตก หมู่ที่ 2 ซอยทองศักดิ์เชื่อมสนวนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   *ราคากลาง*   *ประกาศ*

โครงการก่อสร้างถนนดินใหม๋และลงหินคลุกเส้นศาลาประชาคมบ้านเคาะ-นานายสุวรรณ ศรีมาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   *ราคากลาง*   *ประกาศ*

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างสนามกีฬา บ้านสนวนตะวันออก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   *ราคากลาง*      *ประกาศ*

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาฮีง หมู่ที่ 5 ซอยกาญจนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   *ราคากลาง*      *ประกาศ*

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนน หมู่ที่ 6 เส้นแม่ทองจันทร์-แม่ไจ ไพบูลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   *ราคากลาง*     *ประกาศ*

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านละเบิก หมู่ที่ 4 ข้างถนน 2043 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   *ราคากลาง*      *ประกาศ*

โครงการวางท่อระบายน้ำข้างถนน ศก.2043 จากบ้านนายสวิง - บ้าน อ.สุวิทย์  ปลื้มใจ   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   *ราคากลาง*    *ประกาศ*

โครงการก่อสร้างรั้วรอบหนองทับ  บ้านหนองทับ  หมู่ที่ 7  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    *ราคากลาง*      *ประกาศ*

โครงการก่อสร้างทอ่ลอดเหลี่ยมบ้านตาฮีง  หมู่ที่ 5  เส้นตาฮีง - หนองหว้า จุดที่ 1  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   *ราคากลาง*     *ประกาศ*


 

 

โครงการข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2563

 

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านโนน หมู่ที่ 6 เส้นหนองรูง 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   *ราคากลาง*   *ประกาศ* 

โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองทับ หมู่ที่ 7 จากหนองทับเชื่อมสระน้ำ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   *ราคากลาง*   *ประกาศ* 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสนวนตะวันตก หมู่ที่ 2 ซอยทองศักดิ์เชื่อมสนวนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   *ราคากลาง*   *ประกาศ* 

โครงการก่อสร้างถนนดินใหม๋และลงหินคลุกเส้นศาลาประชาคมบ้านเคาะ-นานายสุวรรณ ศรีมาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   *ราคากลาง*   *ประกาศ* 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างสนามกีฬา บ้านสนวนตะวันออก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   *ราคากลาง*      *ประกาศ* 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาฮีง หมู่ที่ 5 ซอยกาญจนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   *ราคากลาง*      *ประกาศ* 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนน หมู่ที่ 6 เส้นแม่ทองจันทร์-แม่ไจ ไพบูลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   *ราคากลาง*     *ประกาศ* 

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านละเบิก หมู่ที่ 4 ข้างถนน 2043 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   *ราคากลาง*      *ประกาศ* 

โครงการวางท่อระบายน้ำข้างถนน ศก.2043 จากบ้านนายสวิง - บ้าน อ.สุวิทย์  ปลื้มใจ   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   *ราคากลาง*    *ประกาศ* 

โครงการก่อสร้างรั้วรอบหนองทับ  บ้านหนองทับ  หมู่ที่ 7  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    *ราคากลาง*      *ประกาศ* 

โครงการก่อสร้างทอ่ลอดเหลี่ยมบ้านตาฮีง  หมู่ที่ 5  เส้นตาฮีง - หนองหว้า จุดที่ 1  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   *ราคากลาง*     *ประกาศ* 

 

 

 

 

 

Visitors: 14,307