ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 ปีงบประมาณ 2561

ประกาศประกวดราคาซื้อพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศ1 ประกาศ2

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดิน สายบ้านละเบิกเชื่อมบ้านสนวนตะวันตก หมู่ที่ 4 ตำบลศรีตระกูล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง  

จ้างเหมาโครงการวาปีงบประมาณ 2560

 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองทับ หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านตาฮีง หมู่ที่ 5   ราคากลาง

 2. จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านสนวนตะวันออกหมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านหนองทับหมู่ที่ 7  

 3. จ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการอบต.ศรีตระกูล(ฝั่งโรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี) ราคากลาง

 4. จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ข้างถนนทางหลวงชนบาท ศก 2043 บ้านโนน หมู่ที่ 6

 5.  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านตาฮีง หมู่ที่ 5 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

 6. จ้างโครการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ข้างถนน ศก.2043 สายบ้านนายสนั่น วงษ์พิดทักษ์ ถึงบ้านนายเสวย ปลื้มใจ หมู่ที่ 7

 7. จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านสนวนตะวันตก หมู่ ๒ ข้างถนนหลวงชนบท ศก.๒๐๔๓ เริ่มจากศาลากลางบ้านถึงสามแยกไปสนวนกลาง บ้านสนวนตะวันตก หมู่ที่ ๒

 8. จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ข้างถนนทางหลวงชนบท ศก.2043 เริ่มจากศาลากลางบ้านถึงหน้า ร.ร. ศรรีตระกูล หมู่ที่ ๒

 9. จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกสายบ้านตาฮีง-หนองตาฮีง (เชื่อมสายบ้านหลัก) หมู่ที่ ๕


 ปีงบประมาณ 2559

 1. จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองอีสานเขียว หมู่ที่ 1

 2. จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านละเบิก หมู่ที่ 4 (จ่ายขาดเงินสะสม)

 3. จ้างโครงการขุดลอกคลองกำนันทน บ้านหนองทับ หมู่ที่ 7 

 4. จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายคลองอีสานเขียว-หนองตรม หมู่ที่ 1 

 5. จ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองละเบิก บ้านละเบิก หมู่ที่ 4 

 6. จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสนวนกลาง-เชื่อมบ้านหนองทับ บ้านสนวนตะวันตก หมู่ที่ 2

 7. จ้างโครงการผลิตน้ำดื่มพร้อมโรงเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล

 8. จ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล

 9. จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคสล.เชื่อมสายบ้านสนวนตะวันออก-บ้านสนวนตะวันตก

 10. จ้างโครงการขุดลอกหนองทับ (จ่ายขาดเงินสะสม) 

 11. จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้านละเบิก หมู่ที่ 4 

 12. จ้างก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ 

 13.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเจริญทรัพย์ บ้านสนวนตะวันตก หมู่ที่ 2 (จ่ายขาดเงินสะสม) 

 14. จ้างโครงการขุดลอกหนองกอก บ้านสนวนตะวันตก หมู่ที่ 2 

 15. จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสนวนตะวันออก หมู่ที่ 3

 16. จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเชื่อมหนองสะแก บ้านสนวนตะวันออก หมู่ที่ 3 (จ่ายขาดเงินสะสม)

 17. จ้างโครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมซอย 4 บ้านสนวนตะวันตก หมูที่ 2(จ่ายขาดเงินสะสม)

 18. ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง 

 19. จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านตาฮีง หมู่ที่ 5 (จ่ายขาดเงินสะสม)

 20. จ้างก่อสร้างลาน คสล.หน้าธนาคารข้าวและวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 7 (จ่ายขาดเงินสะสม)

 21. จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านละเบิก หมู่ที่ 4 (จ่ายขาดเงินสะสม) 

งท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก ซอยสุรสิทธิ์ บ้านเคาะ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีตระกูล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง  

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเจริญทรัพย์เฃื่อมสนวนกลาง บ้านสนวนตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลศรีตระกูล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดย วิธีเฉพาะเจาะจ

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางหลวงชนบทสายศก.2048ถึงบ้านนายเลา บ้านเคาะ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีตระกูล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง


Visitors: 14,307