ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

 ปีงบประมาณ 2562

  •  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล เรื่อง แผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  คลิกที่นี้  

 โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบระมาณ 2562

จัดจ้างโครงการวางท่อเมนประปา บ้านเคาะ หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านตาฮีง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลาง  ประกาศ 

จัดจ้างโครงการขุดลอกหนองทับ  หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ราคากลาง  ประกาศ 

จัดจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านสนวนตะวันออก หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านตาอุด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ราคากลาง  ประกาศ

จัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละเบิก  หมู่ที่ 4  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ราคากลาง  ประกาศ

จัดจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านเคาะ หมู่ที่ 1  เชื่อมบ้านหลัก  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ราคากลาง  ประกาศ

จัดจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านสนวนตะวันออก  หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านสะเดาน้อย  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ราคากลาง  ประกาศ

จัดจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านตาฮีง  หมู่ที่ 5 เชื่อมหนองกล้วยน้อย  (ช่วงที่ 2)   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ราคากลาง  ประกาศ

จัดจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่งสูบน้ำอัตโนมัติรวมตู้ควบคุมครบชุด จำนวน 2 จุด บ้านสนวนตะวันตก หมู่ที่ 2  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ราคากลาง ประกาศ

จัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก  บ้านโนน  หมู่ที่  6   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ราคากลาง    ประกาศ

จัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจร บ้านละเบิก  หมุ่ที่  4  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      ราคากลาง   ประกาศ

 


  ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2562 

จัดจ้างโครงการย้ายหอถังสูงประปาพร้อมขยายเขตระบบประปาบ้านสนวนตะวันตก  หมู่ที่  2     ประกาศ   ราคากลาง

จัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเส้นข้างคลองกำนันทน  บ้านเคาะ  หมุ่ที่  1     ประกาศ   ราคากลาง

จัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านสนวนตะวันออก  หมู่ที่  2 - เชื่อมบ้านหนองทับ  หมู่ที่  7     ประกาศ   ราคากลาง

จัดจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์ อปพร. อบต.ศรีตระกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      ราคากลาง   ประกาศ

จัดจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน  บ้านโนน  หมู่ที่  6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ราคากลาง   ประกาศ

จัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านโนน  หมู่ที่  6     ราคากลาง   ประกาศ

จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเคาะ  หมู่ที่  1    ราคากลาง  ประกาศ

จัดจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุกสายตาฮีง-หนองหว้า   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ราคากลาง  ประกาศ

จัดจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านละเบิก  หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลาง   ประกาศ

จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละเบิก  หมู่ที่ 4 หน้าวัดศรีตระกูล  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ  ราคากลาง

จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาฮีง หมู่ที่ 5 เชื่อมหนองกล้วยน้อย  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลาง   ประกาศ

จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านสนวนตะวันออก หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านหนองทับ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ราคากลาง  ประกาศ

จัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านเคาะ  หมู่ที่ 1 คลองอีสานเขียว จุดที่ 1 นานายถวิล  บุญตา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลาง  ประกาศ

จัดซื้อพัสดุตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

จัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านเคาะหมุู่ที่ 1สายนาระเวียง-คลองอีสานเขียว  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านสนวนตะวันตก หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านหนองทับ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลาง  ประกาศ

Visitors: 14,306