การขออนุญาตติดตั้งประปา

คู่มือสำหรับประชาชน

งานที่ให้บริการ            การขออนุญาตติดตั้งประปา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล

 

ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ                               ระยะเวลาเปิดให้บริการ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล                   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

  โทรศัพท์: 045-826094                  (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

  โทรสาร: 045-826094                   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ

ขั้นตอน                                                          หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

. รับเอกสารขออนุญาตติดตั้งประปา                          ๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง

. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร                                  ๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง

. เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ                              ๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง

. ดำเนินการติดตั้งประปา                                      ๔. งานประปา  กองช่าง

ระยะเวลา

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๑ วัน

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้

๑. แบบขออนุญาตใช้น้ำประปา                                                         จำนวน ๑ ชุด

๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                      จำนวน ๑ ฉบับ

๓. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                   จำนวน ๑ ฉบับ

 

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม ๑๐๐ บาท

การรับเรื่องร้องเรียน

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล โทรศัพท์:045-826094

หรือเว็บไซต์ http:// www.sritrakoon.go.th

 

Visitors: 14,309