การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

คู่มือสำหรับประชาชน

 

งานที่ให้บริการ            การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล

 

ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ                               ระยะเวลาเปิดให้บริการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล                   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

  โทรศัพท์: 045-826094                  (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

  โทรสาร: 045-826094                             ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ

การก่อสร้าง การดัดแปลง การรื้อถอน เคลื่อนย้าย และการใช้สอยอาคารภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลต้องได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลเสียก่อน จึงจะดำเนินการได้ ทั้งนี้เพราะองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ควบคุมเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคง แข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกในการจราจร เพื่อประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยในอาคาร

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ

ขั้นตอน                                                          หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 ๑. ยื่นคำขออนุญาต ตามแบบ ข.๑                             ๑. งานก่อสร้าง  กองช่าง

๒. ตรวจสอบเอกสาร/ตรวจสถานที่                             ๒. งานก่อสร้าง  กองช่าง

๓. การพิจารณาออกใบอนุญาต                                  ๓. งานก่อสร้าง  กองช่าง

๔. ออกใบอนุญาต/ชำระค่าธรรมเนียม                          ๔. งานก่อสร้าง  กองช่าง

 

ระยะเวลา

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๑๕  วัน/ราย

    

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้

. แบบฟอร์มคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ข.๑)                                                              จำนวน ๑ ชุด

. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา

          - สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาต                                                                จำนวน ๑ ชุด

- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต                                                                 จำนวน ๑ ชุด

๓. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล

          - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน                                     จำนวน ๑ ชุด

. สำเนาหลักฐาน โฉนดที่ดิน,น.ส.๓,น.ส.๓ก ทุกหน้าขนาดเท่าฉบับจริง                                     จำนวน ๑ ชุด

๕. กรณีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารในที่ดินบุคคลอื่น

- หนังสือแสดงความยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน                                                จำนวน ๑ ชุด

- สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดิน                                                                          จำนวน ๑ ชุด

- สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน                                                                            จำนวน ๑ ชุด

๖. กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดินของบุคคลอื่น (ที่ดินต่างเจ้าของ)

- หนังสือแสดงความยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน                                            จำนวน ๑ ชุด

- สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดินด้านที่ชิดเขต                                                  จำนวน ๑ ชุด

- สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินด้านที่ชิดเขต                                                              จำนวน ๑ ชุด

. กรณีเจ้าของอาคารไม่ได้มายื่นขออนุญาตด้วยตนเอง

- หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์                                                          จำนวน ๑ ฉบับ  

 (บุคคลธรรมดา ๑๐ บาท , นิติบุคคล  ๓๐ บาท)

. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารที่มี

    ลักษณะ / ขนาดอยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)                                              จำนวน ๑ ฉบับ  
. สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม                                                           จำนวน ๑ ฉบับ  
๑๐.รายการคำนวณโครงสร้าง  ( กรณีอาคารมีพื้นที่ใช้สอยเกิน ๑๕๐ ตารางเมตร)                                     จำนวน ๑ ชุด 
๑๑.หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม(กรณีเข้าข่ายองควบคุมตามกฎกระทรวง)            จำนวน ๑ ฉบับ  
๑๒.สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม                                                จำนวน ๑ ฉบับ  
๑๓.แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน  จำนวน ๓ ชุด  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

    ๑๓.๑ รายการประกอบแบบ                       ๑๓.๒ แผนที่สังเขป

    ๑๓.๓ รูปแบบพื้น                                   ๑๓.๔ รูปด้าน ๔ ด้าน

   ๑๓.๕ รูปตัด ๒ ด้าน                                ๑๓.๖ รูปทรงหลังคา

   ๑๓.๗ รูปแปลนคาน,คานคอดิน,ฐานราก           ๑๓.๘ รูปขยายส่วนต่างๆ ของโครงสร้าง (คาน,เสา,ฐานราก)

  ๑๓.๙ รูปแปลนไฟฟ้า, สุขาภิบาล                              ๑๓.๑๐ รายการคำนวณ (กรณีเป็นอาคาร ๒ ชั้นขึ้นไป)
ค่าธรรมเนียม

 .ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร                                                                 ฉบับละ ๒๐ บาท 
 .ใบอนุญาตดัดแปลงอาคารบ้านเรือน                                                      ฉบับละ ๑๐ บาท 
 .ใบอนุญาตรื้อถอนอาคารบ้านเรือน                                                       ฉบับละ ๑๐ บาท 
 .ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารบ้านเรือน                                       ฉบับละ ๒๐ บาท 
 .ใบรับรองอาคารบ้านเรือน                                                        ฉบับละ        ๑๐ บาท 
 .ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง                                         ฉบับละ     ๕           บาท 

 

 

 .ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร
          - อาคารสูงไม่เกิน ๒ ชั้น หรือสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร  ค่าธรรมเนียมในอัตราตารางเมตรละ ๕๐ สตางค์

- อาคารสูงเกิน ๒ ชั้น แต่ไม่เกิน ๓ ชั้น หรือสูงเกิน ๑๒ เมตร แต่ไม่เกิน ๑๕ เมตรค่าธรรมเนียมในอัตรา

  ตารางเมตรละ ๒ บาท 

          - อาคารสูงเกิน ๓ ชั้น หรือสูงเกิน ๑๕ เมตร  ค่าธรรมเนียมในอัตราตารางเมตรละ ๔ บาท 

          - อาคารซึ่งมีพื้นที่รองรับน้ำหนักน้ำหนักบรรทุกเกิน ๕๐ กก. ต่อหนึ่งตารางเมตร ค่าธรรมเนียมในอัตรา

  ตารางเมตรละ ๔ บาท 

- พื้นที่ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ  ค่าธรรมเนียม ในอัตราตารางเมตรละ ๕๐ สตางค์ 

          - ป้ายตารางเมตรละ ๔ บาท 

          - อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น ทางหรือท่อระบายน้ำ รั้ว หรือกำแพง เมตรละ ๑ บาท

 

การรับเรื่องร้องเรียน

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล โทรศัพท์:045-826094

หรือเว็บไซต์ http:// www.sritrakoon.go.th

 

 

Visitors: 14,306