การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

คู่มือสำหรับประชาชน

 

งานที่ให้บริการ                  การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ        สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล

 

ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ                                             ระยะเวลาเปิดให้บริการ

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล                       วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

  โทรศัพท์: 045-826094                         (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

  โทรสาร: 045-826094                          ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ

ขั้นตอน                                                                          หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

๑. ประชาชนยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่                                         ๑. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

    (ระยะเวลา ๑ นาที)

๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริง                             ๒. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

   เรื่องราวร้องทุกข์

   (ระยะเวลา ๒ วัน/ราย)

๓. เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร             ๓. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

    (ระยะเวลา ๒ วัน/ราย)   

๔. ผู้บริหารพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์และสั่งการ             ๔. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

    (ระยะเวลา ๒ วัน/ราย)

๕. เจ้าหน้าที่แจ้งตอบรับผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ          ๕. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

    (ระยะเวลา ๑ วัน/ราย)

 

ระยะเวลา

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๗ วัน/ราย

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                                         จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                                       จำนวน ๑ ฉบับ

 

ค่าธรรมเนียม

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 การรับเรื่องร้องเรียน

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล โทรศัพท์:045-826094

หรือเว็บไซต์ http:// www.sritrakoon.go.th

 

 

 

Visitors: 14,306