แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ

.

 

 

 

 

·         ช่องทางป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นที่รุกล้ำทางสาธารณะ

·         มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

·         สรุป  มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

·        หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0804.6 / 554  ลงวันที่  11  กุมภาพันธ์  2562  เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ  

                                      

Visitors: 14,308